Privacy Policy

Inleiding

Calvet neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Policy leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacy Policy lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd met ons contact opnemen via info@calvet.nl.

Wie is Calvet?

Calvet is de besloten vennootschap CALVET BV, kantoorhoudende te (4251 LC) Werkendam aan Vierlinghstraat 39, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23072241.

Calvet is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Calvet de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Calvet uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Calvet persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Calvet voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Calvet worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doelstellingen

Financiële administratie: Financiële administratie, Beheer van bestellingen, Facturatie, Sollicitatie, Klantenbeheer/CRM.

Dienstverlening: Verlenen van de dienst zelf, Afhandelen klachten.

Marketing: Direct Marketing, Nieuwsbrief, Website analytics.

Gegevens

Financiële administratie: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer.

Dienstverlening: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer.

Marketing: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Calvet heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Calvet gegevens van andere partijen heeft verkregen.

Grondslag

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en wel voor de volgende grondslagen:

  • Toestemming
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
  • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Bewaartermijn

Calvet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Calvet over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Calvet. U kunt verzoeken dat Calvet uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Calvet te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Calvet of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Calvet te verkrijgen. Calvet zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Calvet u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Calvet

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@calvet.nl. Calvet zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Calvet een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Calvet uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Calvet verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Calvet ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Calvet worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Calvet worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Policy en de wijze waarop Calvet u gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@calvet.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Calvet uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@calvet.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van Privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.